Certificate in Positive Psychology Coaching

Certificate in Positive Psychology Coaching  การโค้ชจิตวิทยาบวก

 

         การโค้ชด้วยจิตวิทยาบวก (Positive Psychology Coaching) เป็นรูปแบบการโค้ชที่พัฒนามาจากศาสตร์จิตวิทยาบวก (Positive Psychology) หรือจิตวิทยาแห่งความสุข (Psychology of Happiness) กับการโค้ช ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เน้นการสร้างการเติบโตงอกงามของมนุษย์ โดยการใช้จุดแข็ง ด้วยเครื่องมือซึ่งผ่านการพัฒนาสร้างสรรค์ และทดสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 

 

         การโค้ชด้วยจิตวิทยาบวก เป็นศาสตร์การพัฒนาคนที่เหมาะสำหรับโลกในยุค VUCA World ที่เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และ คลุมเคลือ เพราะทำให้โค้ชชี่สามารถค้นหาจุดแข็ง และเชื่อมโยงไปโอกาส  ไม่จมจ่อมอยู่กับอดีต  ด้วยศาสตร์ที่เติบโตมาจากวิทยาศาสตร์ความสุข การโค้ชด้วยจิตวิทยาบวก ทำให้โค้ชชี่เห็นคุณค่าของตัวเอง ที่สำคัญความสุขที่เกิดจากกระบวนการทำให้สมองส่วนหน้า (Prefrontal Context) เปิดเต็มที่
           หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรพื้นฐานการโค้ขจิตวิทยาบวก (Positive Psychology Coaching Certification Program) นี้สอนโดยหนึ่งในผู้บุกเบิกศาสตร์นี้ในประเทศไทย เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาให้ผู้เรียนได้สัมผัสทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  หลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่การประเมิน การเชื่อมโยงจุดแข็งภายในเข้ากับโลกภายนอก การขยายผล จนถึงการวัดผล 
 

 

Register

Visitors: 34,682