Manager as Coach Program

  • เพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • ช่วยกระตุ้นและเพิ่มพลังให้แก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน
  • ให้เห็นความตั้งใจขององค์กรในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
  • ให้กล่องเครื่องมือแก่พนักงานในการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ
  • เพิ่มผลการปฏิบัติงาน สร้างแรงกระตุ้นและเพิ่มความพอใจในงาน และ ช่วยระบุทางออกให้กับปัญหาต่างๆ
  • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการโค้ชและสามารถนำ ไปใช้กับเพื่อนร่วมงานและบุคลากรได้ในทันที
  • ช่วยขัดเกลาทักษะการพูด การถามคำ ถามและการฟังแก่ผู้เรียนที่จะช่วยพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจจุดแข็งและเป้าหมายของตนเองที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร
  • ช่วยให้หัวหน้างานและผู้จัดการเข้าใจและเห็นคุณค่าของพลังการโค้ชและการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดขึ้นในการทำงานทุกระดับ
Home
Home

 

 

 

 

 

 

Visitors: 34,680