Powerful Coaching Using the Card of Life Program

 

การโค้ชแบบทรงพลังด้วยไพ่แห่งชีวิต Powerful Coaching Using the Card of Life รุ่นที่ 9 

 

       ารโค้ชเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงที่ใช้กระบวนการสนทนาเพื่อทำให้เราสามารถหาทางออกของปัญหาหรือวิธีการที่บรรลุเป้าหมายได้ด้วยของตัวของเราเอง โดยใช้กระบวนการกระตุ้นความคิดในรูปแบบของคำถามทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง และการสะท้อนกลับเพื่อจับประเด็นสำคัญระหว่างการสนทนา

         ถ้าผู้ที่เป็นโค้ชมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการโค้ชที่ถูกต้อง สามารถใช้กระบวนการและมีวิธีและเครื่องมือการโค้ชทรงพลังพลัง มีวิธีคิดและมีจรรยาบรรณของการเป็นโค้ชที่ดี ตลอดจนมีทักษะของการโค้ชตามหลักสากลแล้ว 
การโค้ชก็จะสร้างประโยชน์หรือผลลัพธ์มากมายให้กับผู้ได้รับการโค้ช
 
         หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้นำในองค์กร หัวหน้างาน วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช พี่เลี้ยง หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาศักยภาพของผู้อื่น
 

 หลักสูตรนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบันโค้ชไทยตามหลักการโค้ชสากลของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ 8 CCE

(International Coach Federation - ICF)

บรรยายหลักสูตร โดยโค้ช ดร. เทอดทูน ไทศรีวิชัย, PCC และโค้ชอินดี้ วาริศป์ ยังเหล็ก โค้ชไทย รุ่น 30

 

โบรชัวร์หลักสูตรการโค้ชแบบทรงพลังด้วยไพ่แห่งชีวิต

Visitors: 28,417