InsideOut Coaching

       หลักสูตร InsideOut Coaching การโค้ชที่มุ่งเน้นศักยภาพภายในเพื่อยกระดับผลงานที่สูงขึ้น หลักสูตรการโค้ชโดยหัวหน้างานเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยม Manager-Led Coaching for Top Performance

 

 

 


 
       การโค้ช เป็นบทสนทนาที่หัวหน้างานควรฝึกฝนและนำไปใช้ให้บ่อยครั้งมากขึ้น เพราะการโค้ชสามารถส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการกระทำของผู้อื่น เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงผลงานและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่องค์กรปรารถนาให้เกิดขึ้นได้มากที่สุด
การฝึกโค้ชในสถานที่ทำงาน จะช่วยให้บุคคล ทีมงาน และองค์กรสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด ไม่ว่าเป้าหมายของคุณเพื่อการสร้างวัฒนธรรม หรือ ต้องการส่งมอบมาตรการทางธุรกิจที่สำคัญให้แก่ลูกค้า การโค้ชจึงถือเป็นวิธีการที่ทรงพลังที่สุดในการช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า ผลกระทบเชิงบวกจะตามมา
 
     ด้วยกรอบความคิดพื้นฐานที่ว่า ทุกคนล้วนมีความสามารถในการเรียนรู้และมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในพร้อมนำผลงานออกมาในระดับที่สูงขึ้น และบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ในทุกๆ วัน ยิ่งถ้าผู้นั้นได้รับการโค้ชจากหัวหน้างานที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเขาให้มากขึ้นเท่าใด หรือ บ่อยครั้งเพียงใด ก็จะยิ่งสร้างผู้นั้นให้สามารถพัฒนาผลงานของตนเองและทวีผลงานที่เป็นเลิศให้แก่องค์กรได้มากขึ้นเท่านั้น 
 
     หลักการโค้ชด้วยศักยภาพภายใน เป็นการสนทนาแบบมีทิศทางที่ส่งผลกระทบเชิงบวกให้บุคคลเกิดความคิดสู่การตัดสินใจ-นำไปสู่การกระทำ-และส่งมอบผลลัพธ์ (Drive for Decision-Lead to Action-Deliver the Result) ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในบทบาทที่สำคัญของตัวบุคคล เป้าหมายของทีมงาน รวมไปถึงการยกระดับผลลัพธ์ทางธุรกิจให้เชื่อมโยงในทุกมิติสัมพันธ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วย
 
 

Register

ลงทะเบียนหลักสูตร InsideOut Coaching
Visitors: 31,925