Certificate in Brain-Based Coaching (CBBC) for Work & Life Transformation

  • เข้าใจความแตกต่างทางด้านสมองของแต่ละบุคคล เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์และการจูงใจ
  • ทราบลักษณะพื้นฐานทางสมองของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจการทำงานของสมองแต่ละส่วน และกระบวนการทำงานของสมอง เพื่อนำไปปรับใช้ในความสัมพันธ์และการดำเนินชีวิต
  • สามารถตระหนักปัญหาที่แท้จริงได้จากสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้พฤติกรรมมนุษย์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
  • พัฒนาทักษะการโค้ช ด้วยความรู้ความเข้าใจด้านการทำงานของสมอง
  • รู้จักโค้ชชี่ลึกซึ้งถึงสมอง (Get Through Your Coachee's Brain)
  • การโค้ชทรงพลังผ่านบนพื้นฐานทางระบบประสาทวิทยา (Powerful Coaching by evidence-based neuroscience)
  • 11 สมรรถนะหลักของโค้ช กับการทำงานร่วมกันของสมองสองข้าง (The ICF Core Competency and Brain functions)
  • เจ้าหญิงอะมิกดาลาผู้ควบคุมฐานทัพทางอารมณ์ (Amygdala and Emotional Coaching)

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร Brain-Based Coaching 

 

Visitors: 31,925