งานสัมนา Thailand Coaching Summit 2018

 • องค์กรที่ต้องการเติบโตแบบยั่งยืนและสร้างสรรค์นวัตกรรม ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนสูง
 • หน่วยงานพัฒนาบุคลากรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งความเป็นอยู่ที่ดี(well-being) ของพนักงาน
 • ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ หัวหน้าทีม ผู้นำชุมชน ที่ต้องการเข้าใจระดับภาวะผู้นำของตนเอง และพัฒนาความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัลในมิติต่างๆอย่างมีทิศทาง มีเป้าหมายและเครื่องมือที่ใช้ได้ผล
 • คนทำงานรุ่นใหม่ ที่ต้องการเติบโตในสายงานของตนเอง และต้องการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล เพื่อการเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการในอนาคต
 • วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การเข้าใจตนเองการสร้างแรงบันดาลใจ และภาวะผู้นำที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล

ภาวะผู้นำต้องเกิดจากการทำความเข้าใจความท้าทายและโอกาสในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อการปรับตัวและเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
ความเป็นผู้นำที่สร้างขึ้นได้เร็วและแข็งแกร่งที่สุด ต้องเริ่มจากการเข้าใจตนเองและรู้ว่าจุดแข็งของตนเองอยู่ที่ไหน แล้วเริ่มสร้างภาวะผู้นำจากจุดแข็งเหล่านั้น
การเป็นผู้นำที่ได้ผลดีนั้น ต้องเติมเต็มจากฐานราก คือภาวะจิตใจที่มั่นคง มีความฉลาดและยืดหยุ่นทางอารมณ์ มีสติและสามารถมองโลกในแง่บวกแม้เผชิญอุปสรรคปัญหา ทำให้ตนเองและคนรอบข้างตลอดจนองค์กรมีความสุข
ผู้นำที่ยอดเยี่ยมนั้นไม่เพียงแต่เป็นผู้นำที่ดีเฉพาะตน แต่ต้องสามารถสร้างและพัฒนาคนอื่นๆให้เติบโตและเป็นผู้นำที่ดีได้เช่นเดียวกัน
เพราะว่าชีวิตส่วนตัว องค์กร และธุรกิจนั้นไม่ใช่ทางราบเรียบ ผู้นำจำเป็นต้องมีความพร้อมทั้งทัศนคติ จิตใจ และกลยุทธ์ที่จะรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน และสามารถนำพาผู้คนให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤต หรือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้
สุดยอดผู้นำนั้นต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา อีกทั้งสามารถสร้างระบบการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

 • Early Bird : 3500 บาท
 • เมื่อลงทะเบียนและชำระภายใน 31 ตุลาคม 2561
 • Standard : 4000 บาท
 • เมื่อลงทะเบียนและชำระตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561
 • Early Bird : 3000 บาท
 • เมื่อลงทะเบียนและชำระภายใน 31 ตุลาคม 2561
 • Standard : 3500 บาท
 • เมื่อลงทะเบียนและชำระตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561
  ได้รับคู่มือเรียนรู้เรื่องภาวะผู้นำยุค Digital ใน 6 มิติ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (Leadership Roadmap) ซึ่งช่วยให้ท่านเข้าใจภาวะผู้นำยุค Digital ในแต่ละมิติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งคำแนะนำน่ารู้หลากหลาย และ ชุดคำถามที่สะท้อน-กระตุ้นความคิด เพื่อช่วยให้ท่านสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับในแนวปฎิบัติของท่านเอง
  ได้รับเครื่องมือสำรวจและพัฒนาภาวะผู้นำยุค Digital ใน 6 มิติ รูปแบบออนไลน์ (Leadership Toolkit) ประกอบด้วย
 • แบบทดสอบประเมินตนเองในภาวะผู้นำ 6 มิติ
 • แหล่งข้อมูลบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • Action Plan
 • การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านการโค้ช (Coaching Toolkit) ของสถาบันโค้ชไทย ได้แก่
  • เรียนรู้รูปแบบการโค้ช (Coaching Models) ที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง โดย ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย
  • เรียนรู้เทคนิคการโค้ช กับโค้ชมืออาชีพ โดย ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย และ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
  ได้รับส่วนลด 15% ทุกหลักสูตรของสถาบันโค้ชไทย ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  สำหรับลูกค้าองค์กรได้รับสิทธิเข้าร่วมงาน Thailand Coaching Forum ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดปี 2562
  Visitors: 28,427