ICF: สหพันธ์โค้ชนานาชาติ

ICF ย่อมาจาก International Coach Federation หรือ สหพันธ์โค้ชนานาชาติ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะของสถาบันด้านการโค้ชทั่วโลก และ ออกใบประกอบวิชาชีพโค้ชในระดับสากล
สมรรถนะหลักของการโค้ช 11 ประการ เป็นหลักการพื้นฐานของการเป็นโค้ชตามหลักสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
Visitors: 34,682