Leadership Development Coaching

 • ขยายความสามารถในการคิดของผู้นำให้สามารถคิดสร้างสรรค์และแตกต่าง เอื้ออำนวยผู้นำในการเลือกหนทางที่ดีที่สุดที่จะสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและผู้อื่น
 • สนับสนุนให้ผู้บริหารเรียนรู้ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาขององค์กรอย่างสร้างสรรค์
 • เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้อง
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น
 • พัฒนาทักษะการวางแผนและการคิดเชิงกลยุทธ์
 • ปรับปรุงความเข้าใจด้านการบริหารภายในและภายนอกองค์กร
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
 • ช่วยให้เข้าใจตนเอง ในแง่่ของทักษะความสามารถและผลการปฏิบัติงานที่จะช่วยสร้างทักษะความเป็นผู้นำที่เอื้อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • กระตุ้นทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • สื่อสารกับผู้อื่นด้วยความมั่นใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความกระตือรือร้นและพร้อมรับความท้าทายในการทำงาน
 • มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนอย่างมีกลยุทธ์สอดคล้องกับบทบาทผู้นำ ณ ปัจจุบัน
 • การนำองค์การผ่านการตระหนักรู้อย่างชัดเจนถึงค่านิยมของตนเอง (Self Awareness) ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรให้พัฒนาได้อย่างกระตือรือร้นและสร้างความผูกพันภายในองค์กร
 • สามารถที่จะก้าวออกจากพื้นที่ตนเองเคยชิน (comfort zone) เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ พร้อมรับกับความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วยความมั่นใจ
 • มีความสามารถที่จะริเริ่มสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านความเข้าใจในตนเอง
 • มีความสามารถที่จะลองปรับเปลี่ยนกรอบความคิดแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา
 • เน้นไปที่ทางออกของปัญหา และ อนาคต มากกว่าการอยู่กับอดีต หรือ ปัญหา
 • ในขั้นตอนนี้โค้ช (Coach) และโค้ชชี่ (Coachee) จะระบุแรงจูงใจผลลัพธ์ เกณฑ์ความสำเร็จและมาตรการที่เหมาะสม เมื่อเหตุผลและวัตถุประสงค์ชัดเจน โค้ช (Coach) จะสร้างข้อตกลงการโค้ช (Coaching) ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการโค้ชเพื่อให้โค้ชชี่ (Coachee) มีความคิดที่ชัดเจนทั้งกระบวนการและผลลัพธ์
 • การใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ โค้ช(Coach) จะช่วยโค้ชชี่ (Coachee) ด้วยการประเมินความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล เป้าหมาย คือ การทำความเข้าใจว่าโค้ชชี่(Coachee) เป็นใครในวันนี้และโค้ชชี่ (Coachee) เป็นอย่างไรกับการรับรู้ผลลัพธ์ที่ได้จากคนอื่น ๆ เพื่อให้โค้ชชี่ (Coachee) สามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นมืออาชีพอย่างที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • การทำงานกับเครื่องมือและเทคนิคของโค้ช (Coach) จะช่วยให้โค้ชชี่ (Coachee) พร้อมที่จะกำหนดรูปแบบความเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายในพัฒนาการของโค้ชชี่ ทั้งโค้ชชี่และโค้ชจะร่วมกันวัดความก้าวหน้าและทรัพยากรที่จะใช้ในการเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่เป้าหมาย
 • ในขั้นตอนนี้โค้ชชี่ (Coachee) จะใช้ทักษะและพฤติกรรมใหม่ ๆ โดยการนำวิธีการใหม่มาใช้และนำเอาข้อเสียของตัวโค้ชชี่มาปรับปรุงพัฒนา เพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นที่ตามความต้องการ
 • การพัฒนาปรับปรุงที่ยั่งยืนมักมาจากการได้รับผลสะท้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ เมื่อโค้ชชี่ (Coachee) ได้รับผลการประเมินความก้าวหน้าแล้ว โค้ชชี่ก็จะสามารถนำเอาผลลัพธ์ไปแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นหลังจากการมีส่วนร่วมในการสอนอย่างเป็นทางการสิ้นสุดลง
Visitors: 31,927