ประโยชน์ของการโค้ช

ประโยชน์ของการโค้ช (Benefits of Coaching)

 

ข้อมูลจากผลสำรวจของ ICF Global Coaching Client ในปี 2009 พบว่าโดยภาพรวมแล้วผู้รับการโค้ชกว่า 99% พึงพอใจในประสบการณ์ที่ได้รับจากการโค้ชประโยชน์การโค้ชแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

  • 70% ของผู้รับการโค้ช มีประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น
  • 61% ของผู้รับการโค้ช มีการจัดการทางธุรกิจที่ดีขึ้น
  • 57% ของผู้รับการโค้ช มีการบริหารจัดการด้านเวลาที่ดีขึ้น
  • 51% ของผู้รับการโค้ช การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
  • 80 % ของผู้รับการโค้ช รู้สึกมั่นใจขึ้น
  • 73 % ของผู้รับการโค้ช มีการพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น
  • 72 % ของผู้รับการโค้ช มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น
  • 72 % ของผู้รับการโค้ช มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น
  • 86 % ขององค์กร ได้ผลตอบแทนคืนจากการลงทุนในการโค้ช โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 7 เท่าของการลงทุน
  • 68 % ของบุคคล ได้ผลตอบแทนคืนจากการลงทุนในการโค้ช โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 3.44 เท่าของการลงทุน
Visitors: 34,682