Ikigai Coachingวิทยากร : ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Ikigai แนวหน้าของประเทศไทย
เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่าย AI Thailand เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Appreciative Inquiry  ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2007 

ลงทะเบียน หลักสูตร IKIGAI Coaching Certification Programme intake 2

Visitors: 31,925