การโค้ชเชิงพุทธปัญญาเพื่อพัฒนาตน

การค้ชเชิงพุทธปัญญาเพื่อพัฒนาตน

“ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต”
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

 กิจกรรมการเรียนรู้จิตอาสานี้อยู่ภายใต้ “ยุทธศาสตร์ปัญญบวร” โดยสถาบันโค้ชไทย เพื่อสร้างสรรค์ “ภูมิปัญญาร่วม” (Collective Wisdom)
โดยการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่าง บ้าน-วัด-โรงเรียน เพื่อสังคมไทยที่ดีกว่า


 กราบนมัสการและเรียนเชิญ “พุทธบริษัท” ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการหลักธรรมและศาสตร์การโค้ชสากล
เพื่อเสริมศักยภาพบุคคลผ่านกระบวนการเกิดปัญญาด้วยตนเอง อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

กิจกรรมนี้เน้นหลัก "อริยสัจ 4" ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า "GROW Model"

อริยสัจ หรือจตุราริยสัจ หรือ "อริยสัจ 4" เป็นหลักคำสอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า ในพุทธศาสนา อริยสัจ 4
คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยบุคคล หรือความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ
 
✨ ทุกข์ : ความจริงที่ว่าด้วยความทุกข์
✨ สมุทัย : ความจริงที่ว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์
✨ นิโรธ : ความจริงที่ว่าด้วยความดับทุกข์
✨ มรรค : ความจริงที่ว่าด้วยทางแห่งความดับทุกข์


ในด้านการทำงานกับชีวิตส่วนตัวกับหลัก "อริยสัจ 4"

การนำหลัก "อริยสัจ 4" มาประยุกต์ในการทำธุรกิจและการบริหารงานรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวไม่ยาก เพียงแค่เปลี่ยนทุกข์เป็นปัญหา เปลี่ยนสมุทัย-เหตุแห่งทุกข์ เป็นเหตุแห่งปัญหา
เปลี่ยนนิโรธ-การดับทุกข์ เป็นการแก้ปัญหา เปลี่ยนมรรค-หนทางดับทุกข์ เป็นวิธีแก้ปัญหา จากนั้นดำเนินการตามกระบวนการของอริยสัจ ก็สามารถจัดการกับปัญหาทั้งหลายได้
อีกทั้งหลัก "อริยสัจ 4" ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในองค์กรทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนการประกอบธุรกิจต่างๆ ได้ผลเป็นอย่างดี 
รูปแบบการเรียนรู้  
 ผู้เข้าร่วมเรียนรู้สูงสุด 500 ท่าน (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันข้อมูลก่อน) 
 การเรียนผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (ลิ้งค์เข้าร่วมการเรียนรู้ทาง Zoom แจ้งในกลุ่มไลน์ โดยเจ้าหน้าที่จะเรียนเชิญเข้ากลุ่มไลน์หลังจากที่ได้รับการยืนยันข้อมูล)

 กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมจิตอาสานี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ มีเพียงหนังสือประกอบการเรียนรู้  “หัวใจแห่งการโค้ช” (ราคา 385 บาท รวมค่าจัดส่ง) รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบทุนทำกิจกรรมการกุศล
 
 
 
     
 
 
Visitors: 103,939