Search Inside Yourself

Search Inside Yourself

Workshop 2 วัน

มุ่งเน้นการลงมือฝึกฝนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน

เพื่อช่วยส่งเสริม :

1. ความฉลาดทางอารมณ์

2. ความสัมพันธ์ที่ดีเลิศกับผู้อื่น

3. ประสิทธิผลในการทำงานที่โดดเด่น

4. ทักษะความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

Visitors: 46,443