Certificate in The Coaching Game ©

 

Certificate in The Coaching Game©

 

 

 

 

 

 

#บอร์ดเกมการโค้ช
#สถาบันโค้ชไทย
Certificate in The Coaching Game©
-มิติใหม่ของการเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้ The Coaching Game© เครื่องมือการโค้ชอันทรงพลัง ซึ่งรวมถึง การโค้ชตัวต่อตัว (one-on-one coaching) การโค้ชกลุ่ม (group coaching) และ การโค้ชทีม (team coaching) ตามหลักการของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation – ICF) เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามกติกาหลักของบอร์ดเกมได้


วันเสาร์ 24 - อาทิตย์ 25 ธันวาคม 2565
โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park
*หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับท่านผู้สนใจเรียนรู้วิธีการโค้ชสากลโดยใช้บอร์ดเกมเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
*สำหรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการโค้ช จะได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโค้ชสากลทางออนไลน์จำนวนหนึ่งครั้ง 2 ชั่วโมงก่อนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อังคาร 20 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 ถึง 21.00 น.(ท่านที่มีความรู้ด้านการโค้ชอยู่แล้วสามารถเรียนรู้ในชั้นเรียนเชิงปฏิบัติการได้เลย)
*ค่าอบรมสัมมนา
• ราคา 22,500 บาท (รวมบอร์ดเกมการโค้ชราคามาตรฐาน 7,000 บาท)
• ราคามาตรฐาน 18,500 บาท (ไม่รวมบอร์ดเกมการโค้ช)
(ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

สามารถสมัครเรียนได้ที่ลิ้งค์นี้ https://forms.gle/QchP6jg9k11W37iw5

 

 

 

Visitors: 614,059