Leader as Coach Using the Coaching Game©

หลักสูตรผู้นำในบทบาทโค้ช ด้วยบอร์ดเกมการโค้ช

Leader as Coach Using the Coaching Game©
Certificate in Leadership Coaching

 

หลังสำเร็จการเรียนรู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองโดยสถาบันโค้ชไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF)

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 12 ชั่วโมง (ICF Continuing Coach Education Units)
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับผู้นำ ผู้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้รูปแบบ ทักษะ และกระบวนการโค้ชที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถ “ข้ามพ้นจากปัญหา มุ่งไปสู่ปัญญา” และเกิดแรงจูงใจให้เกิดการลงมือทำ ซึ่งจะพัฒนากลายเป็นพฤติกรรมใหม่ตามที่ต้องการในที่สุด นอกจากนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้การนำทักษะการโค้ชไปใช้ในองค์กรกับทีมงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมการโค้ช (Coaching Culture) อย่างแท้จริง การพัฒนาศักยภาพของผู้นำในด้านต่างๆที่มีความท้าทายมาทุกยุกต์ทุกสมัย และ ทุกประเภทธุรกิจ

 

ความสำคัญของ The Coaching Game© กับผู้นำ
การใช้เครื่องมือการโค้ช The Coaching Game© บอร์ดเกมการโค้ชครั้งแรกของโลก ที่เป็นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ (Board Game for Learning) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกระบวนการโค้ชตามหลัก GROW Model แต่ละบอร์ดออกแบบมา ใช้ประกอบการโค้ช และการ Facilitation ในทีมได้อย่างดี โดยเป็นไปตามระบบการบริหารเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร...
เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการนำทักษะนี้ไปพัฒนาตนเอง และผู้อื่นรวมถึงทีมงานได้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ครอบครัว การเงิน ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้บริหาร  ผู้นำ โค้ช ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ HRD และ นักพัฒนาองค์กร ที่เติบโตขึ้นมาตามสายงาน และต้องการต่อยอดให้ตนเองสามารถขึ้นไปทำงานบริหารในระดับสูงอย่างประสบความสำเร็จได้ต่อไป

หลักสูตรนี้จำเป็นต้องมีพื้นฐานการโค้ชมาก่อนหรือไม่...
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการโค้ชมาก่อน หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานกระบวนการและทักษะการโค้ชตั้งแต่เบื่องต้น จนสามารถนำกระบวนการและทักษะการโค้ชไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์ของหลักสูตร (Objectives)
 • พัฒนาความสามารถของผู้นำในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • เพิ่มความสามารถของผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถจูงใจผู้อื่นได้
 • ให้ทักษะแก่ผู้นำที่จะช่วยให้ผู้อื่นเกิดปัญญา (Insight) ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
 • เตรียมความพร้อมของผู้นำให้เป็นโค้ชที่มีประสิทธิผล
 • เรียนรู้ทักษะการโค้ชและตั้งเป้าหมาย
 • สร้างระบบองค์กรที่ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช
 • ให้วิธีการที่จะสร้างการปฏิบัติและการวัดผลการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช
 • เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนในการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงในยุคปัจจุบัน ผสมผสานกับเครื่องมือการโค้ช "บอร์ดเก,การโค้ช The Coaching Game©"
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcomes)
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการโค้ชซึ่งจะสามารถนำไปใช้ได้ทันที
 • ช่วยขัดเกลาทักษะการพูด การถามคำถาม และการฟัง แก่ผู้เรียนที่จะช่วยพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจจุดแข็งและเป้าหมายของตนเองที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร
 • ช่วยให้ผู้นำเข้าใจและเห็นคุณค่าในพลังของการโค้ชและการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดขึ้นในการทำงานทุกระดับ
 • สามารถใช้บอร์ดเกมการโค้ช The Coaching Game© เป็นเครื่องมือช่วยในกระบวนการโค้ช และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้

รูปแบบประเภท Onsite (14 ชั่วโมงการเรียนรู้)

 

อัตราค่าเรียน
Public Onsite : ราคาพิเศษ 17,500 บาท จากราคาปกติ 22,500 บาท

สำหรับราคาพิเศษสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป (Group Rate) รบกวนติดต่อบลูตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อสอบถามราคาพิเศษได้เลยครับ

ราคาพิเศษสำหรับ 20 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและชำระเงินเข้ามาก่อนเท่านั้น

สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้
1. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการเรียนรู้สด Potential U: PU Wisdom จำนวน 1 ปี
2. ได้รับสิทธิ์ซื้อบอร์ดเกมการโค้ช The Coaching Game(c) ในราคาพิเศษ 5,000 บาท จากราคาปกติ 8,000 บาท
3. ได้รับบัตรส่วนลดหลักสูตรโค้ชไทย (Professional Coaching Certification Program) 20% มูลค่า 20,000 บาท
4. ได้รับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 ใบ รวมมูลค่า 5,000 บาท
(Gift Voucher สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของโครงการ Potential U และสถาบันโค้ชไทย)

หมายเหตุ :*ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         **โบวชัวร์หลักสูตรดาวโหลดได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

สามารถสอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่
คุณบลู 062 878 8101 Line ID โดยตรง : zaboo


Visitors: 652,397