Manager as Coach Using The Coaching Game©

หลักสูตรผู้จัดการในบทบาทโค้ช ด้วยบอร์ดเกมการโค้ช

Manager as Coach Using The Coaching Game©

Certificate in High Performance Coaching

 
 
หลังสำเร็จการเรียนรู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองโดยสถาบันโค้ชไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF)
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 14 ชั่วโมง (ICF Continuing Coach Education Units)
 
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับผู้จัดการที่จะต้องเผชิญความผันผวนในปัจจุบัน และยังจะต้องดำรงไว้ หรือแม้กระทั่งทำผลงานให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ทำงานเต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และ คลุมเครือ เป็นปัจจัยฉุดรั้งผลงาน (Performance) และผลผลิต (Productivity) ของหัวหน้างาน
 
 
ความสำคัญของ The Coaching Game© กับหัวหน้างาน
การใช้เครื่องมือการโค้ช The Coaching Game© บอร์ดเกมการโค้ชครั้งแรกของโลก ที่เป็นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ (Board Game for Learning) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกระบวนการโค้ชตามหลัก GROW Model แต่ละบอร์ดออกแบบมา ใช้ประกอบการโค้ช และการ Facilitation ในทีมได้อย่างดี โดยเป็นไปตามระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร...
เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้บริหาร ผู้นำ ผู้จัดการ โค้ช ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ HRD นักพัฒนาองค์กร และพนักงานภายในองค์กรที่เติบโตขึ้นมาตามสายงาน ที่ต้องการต่อยอดให้ตนเองสามารถขึ้นไปทำงานบริหารในระดับสูงอย่างประสบความสำเร็จได้ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผู้เรียนไม่เพียงแต่จะสามารถนำทักษะนี้ไปพัฒนาตนเอง แต่ยังนำไปพัฒนาผู้อื่นและทีมงานได้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ครอบครัว การเงิน ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม

หลักสูตรนี้จำเป็นต้องมีพื้นฐานการโค้ชมาก่อนหรือไม่...
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการโค้ชมาก่อน หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานกระบวนการและทักษะการโค้ชตั้งแต่เบื่องต้น จนสามารถนำกระบวนการและทักษะการโค้ชไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาหลักสูตร (Content)
Module 1:  การโค้ช ขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ใช่การสอน ไม่ใช่การแนะนำให้คำปรึกษา และไม่ใช่การบำบัดทางจิต เข้าใจการทำงานของสมองและเหตุผลที่การโค้ชส่งผลบวกต่อการทำงานของสมอง
Module 2: การบริหารผลจากการปฏิบัติงาน (Performance Management) กรอบความคิด มิติต่างๆของผลงาน (Performance Dimensions) และการออกแบบเพื่อให้เชื่อมโยงกับผลประกอบการทางธุรกิจ ด้วย Balanced Scorecard
Module 3: การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทีม ความสัมพันธ์ และ ความเชื่อใจ
Module 4:  การโค้ชเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารแบบป้อนกลับ (Coaching as Feedback Learning Loop)
Module 5: การสร้างความเอาใจใส่ (Empathy) ในการโค้ชและทักษะการโค้ชที่สำคัญต่อผู้จัดการ
Module 6: การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เข้ากับการประเมินผลงานและทักษะ (Performance and Competency Appraisal) ให้เกิดประสิทธิภาพและการเรียนรู้ที่ส่งผลดีต่อธุรกิจ
Module 7: การโค้ชเพื่อผลงาน ด้วยบอร์ดเกม

รูปแบบการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 
รูปแบบประเภท Online (14 ชั่วโมงการเรียน)
รูปแบบประเภท Onsite (14 ชั่วโมงการเรียน)

 
 
 
 
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเข้าเรียนหลักสูตรนี้
• ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญของบทบาทผู้จัดการในฐานะโค้ช ในการทำให้เกิดความสุขในการทำงานและมีพัฒนากการที่ดีทั้งผลงานละการพัฒนาส่วนบุคคลของตนเองและลูกน้อง
• ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะโค้ชในการปรับปรุงความสัมพันธ์ การพัฒนาบุคคล และทัศนคติการทำงาน อันนำไปสู่ผลเชิงบวกในผลงานและธุรกิจ
• ผู้เรียนสามารถใช้บอร์ดเกมการโค้ช The Coaching Game© เป็นเครื่องมือช่วยในกระบวนการโค้ช และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้
 
อัตราค่าเรียน
Public Online : ราคาพิเศษ 8,000 บาท จากราคาปกติ 12,000 บาท
Public Onsite : ราคาพิเศษ 15,000 บาท จากราคาปกติ 19,000 บาท
 
ราคาพิเศษสำหรับ 20 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและชำระเงินเข้ามาก่อนเท่านั้น

สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้
1.ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการเรียนรู้สด Potential U: PU Wisdom จำนวน 1 ปี
2.ได้รับสิทธิ์ซื้อบอร์ดเกมการโค้ช The Coaching Game(c) ในราคาพิเศษ 5,000 บาท จากราคาปกติ 8,000 บาท
3.ได้รับบัตรส่วนลดหลักสูตรโค้ชไทย (Professional Coaching Certification Program) 20% มูลค่า 20,000 บาท
4.ได้รับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 ใบ รวมมูลค่า 5,000 บาท
(Gift Voucher สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของโครงการ Potential U และสถาบันโค้ชไทย)

หมายเหตุ :  (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การชำระค่าเรียน
ชื่อบัญชี บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โค้ชชิ่ง มาสเตอรี่ จำกัด
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาวัชรพล
เลขที่บัญชี 070-8-83708-3


Visitors: 113,114