Manager as Coach Using The Coaching Game©

หลักสูตรผู้จัดการในบทบาทโค้ช ด้วยบอร์ดเกมการโค้ช รุ่น 3

Manager as Coach Using The Coaching Game©

Certificate in High Performance Coaching Intake 3

 

 
 
 
หลังสำเร็จการเรียนรู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองโดยสถาบันโค้ชไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF)
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 12 ชั่วโมง (ICF Continuing Coach Education Units)
 
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับผู้จัดการที่จะต้องเผชิญความผันผวนในปัจจุบัน และยังจะต้องดำรงไว้ หรือแม้กระทั่งทำผลงานให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ทำงานเต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และ คลุมเครือ เป็นปัจจัยฉุดรั้งผลงาน (Performance) และผลผลิต (Productivity) ของหัวหน้างาน
 
 
ความสำคัญของ The Coaching Game© กับหัวหน้างาน
การใช้เครื่องมือการโค้ช The Coaching Game© บอร์ดเกมการโค้ชครั้งแรกของโลก ที่เป็นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ (Board Game for Learning) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกระบวนการโค้ชตามหลัก GROW Model แต่ละบอร์ดออกแบบมา ใช้ประกอบการโค้ช และการ Facilitation ในทีมได้อย่างดี โดยเป็นไปตามระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร...
เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้บริหาร ผู้นำ ผู้จัดการ โค้ช ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ HRD นักพัฒนาองค์กร และพนักงานภายในองค์กรที่เติบโตขึ้นมาตามสายงาน ที่ต้องการต่อยอดให้ตนเองสามารถขึ้นไปทำงานบริหารในระดับสูงอย่างประสบความสำเร็จได้ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผู้เรียนไม่เพียงแต่จะสามารถนำทักษะนี้ไปพัฒนาตนเอง แต่ยังนำไปพัฒนาผู้อื่นและทีมงานได้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ครอบครัว การเงิน ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม

หลักสูตรนี้จำเป็นต้องมีพื้นฐานการโค้ชมาก่อนหรือไม่...
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการโค้ชมาก่อน หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานกระบวนการและทักษะการโค้ชตั้งแต่เบื่องต้น จนสามารถนำกระบวนการและทักษะการโค้ชไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ


จุดประสงค์ของหลักสูตร (Objectives)
 • เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องทฤษฎี เครื่องมือ จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ และ ขอบเขตของผู้จัดการในบทบาทโค้ช (Manager as Coach)
 • เพิ่มความสามารถของหัวหน้างานและผู้จัดการในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถจูงใจผู้อื่นได้         
 • เพิ่มทักษะที่สำคัญแก่หัวหน้างานและผู้จัดการที่จะช่วยให้ผู้ร่วมงานเกิดปัญญา (insight) ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายที่เป็นบวกและมุ่งสู่อนาคต 
 • เตรียมความพร้อมของพนักงานให้เป็นโค้ชที่มีประสิทธิผล
 • ให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่จะได้ประสบการณ์ในการรับการโค้ชและสร้างเป้าหมายใหม่ๆ
 • เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนในการใช้เครื่องมือการโค้ชเพื่อนำไปปรับปรุงความสัมพันธ์ และผลการปฏิบัติงานในองค์กร
 • เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนในการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงในยุคปัจจุบัน ผสมผสานกับเครื่องมือการโค้ช “บอร์ดเกมการโค้ชThe Coaching Game©“

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcomes)      

 • ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญของบทบาทผู้จัดการในฐานะโค้ช ในการทำให้เกิดความสุขในการทำงานและมีพัฒนากการที่ดีทั้งผลงานและการพัฒนาส่วนบุคคลของตนเองและลูกน้อง
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการโค้ชและสามารถนำไปใช้กับเพื่อนร่วมงานและบุคลากรได้ในทันที
 • ช่วยขัดเกลาทักษะการพูดการถามคำถามและการฟังแก่ผู้เรียนที่จะช่วยพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจจุดแข็งและเป้าหมายของตนเองที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร
 • ช่วยให้หัวหน้างานและผู้จัดการเข้าใจและเห็นคุณค่าในพลังของการโค้ชและการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดขึ้นในการทำงานทุกระดับ
 • ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะโค้ชในการปรับปรุงความสัมพันธ์ การพัฒนาบุคคล และทัศนคติการทำงาน อันนำไปสู่ผลเชิงบวกในผลงานและธุรกิจ
 • ผู้เรียนสามารถใช้บอร์ดเกมการโค้ชThe Coaching Game© เป็นเครื่องมือช่วยในกระบวนการโค้ช และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้
 
รูปแบบประเภท Onsite (14 ชั่วโมงการเรียนรู้)


 
 
อัตราค่าเรียน
Public Onsite : ราคาพิเศษ 17,500 บาท จากราคาปกติ 22,500 บาท
 
ราคาพิเศษสำหรับ 20 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและชำระเงินเข้ามาก่อนเท่านั้น

สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้
1. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการเรียนรู้สด Potential U: PU Wisdom จำนวน 1 ปี
2. ได้รับสิทธิ์ซื้อบอร์ดเกมการโค้ช The Coaching Game(c) ในราคาพิเศษ 5,000 บาท จากราคาปกติ 8,000 บาท
3. ได้รับบัตรส่วนลดหลักสูตรโค้ชไทย (Professional Coaching Certification Program) 20% มูลค่า 20,000 บาท
4. ได้รับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 ใบ รวมมูลค่า 5,000 บาท
(Gift Voucher สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของโครงการ Potential U และสถาบันโค้ชไทย)

หมายเหตุ :  (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
หมายเหตุ :*ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         **โบวชัวร์หลักสูตรดาวโหลดได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

สามารถสอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่
คุณบลู 062 878 8101 Line ID โดยตรง : zaboo


Visitors: 604,841