Positive Psychology Coaching Certification Program

Positive Psychology Coaching
Certification Program
การโค้ชด้วยจิตวิทยาบวก (Positive Psychology Coaching) เป็นรูปแบบการโค้ชที่พัฒนามาจากศาสตร์จิตวิทยาบวก (Positive Psychology)
หรือจิตวิทยาแห่งความสุข (Psychology of Happiness) กับการโค้ช ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เน้นการสร้างการเติบโตงอกงามของมนุษย์ โดยการใช้จุดแข็ง
ด้วยเครื่องมือซึ่งผ่านการพัฒนาสร้างสรรค์ และทดสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


เป็นศาสตร์การพัฒนาคนที่เหมาะสำหรับโลกในยุค VUCA World ที่เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และ คลุมเคลือ
เพราะทำให้โค้ชชี่สามารถค้นหาจุดแข็ง และเชื่อมโยงไปโอกาส ไม่จมจ่อมอยู่กับอดีต
ด้วยศาสตร์ที่เติบโตมาจากวิทยาศาสตร์ความสุข
การโค้ชด้วยจิตวิทยาบวก ทำให้โค้ชชี่เห็นคุณค่าของตัวเอง ที่สำคัญความสุขที่เกิดจากกระบวนการทำให้สมองส่วนหน้า (Prefrontal Context) เปิดเต็มที่

 

 
Visitors: 113,113