Certificate in Brain-Based Coaching (CBBC) for Work & Life Transformation

Brain-Based Coaching intake 5

 

"ก้าวสู่การเป็นสุดยอดโค้ช ด้วยสมองของคุณ" 

ไม่ได้เป็นโค้ชก็สามารถเรียนได้ : เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนด้วย ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการโค้ชอย่างลึกซึ้ง และสร้างความสมดุลในการทำงานและชีวิตของคุณ โดยโค้ช SmartKid หรือ นพ. มนตรี แสงภัทราชัย, PCC คุณหมอสมองนักโค้ชหนึ่งเดียวในประเทศไทย
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศตรรฆ (บอส) 062 878 8103 หรือไลน์ bosfrost และ สิริกร (สมาย) 062 878 8102

Visitors: 28,415