โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา รุ่น 2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา รุ่น 2

 

“สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.)” “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)” และ “ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)“ ได้ร่วมมือกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จาก "โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับประสบการณ์และความรู้อย่างแท้จริงจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทำให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

 

ขอขอบคุณครูแนะแนวทั้ง 71 ท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเสริมพลังใจครูแนะแนวเพื่อการดูแลสุขภาพจิตและการแนะแนวและนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

 

สถาบันโค้ชไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเจริญเติบโตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างสรรค์คุณค่าแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

 

ขอขอบคุณโค้ชจิตอาสาทุกท่านที่ได้กรุณาร่วมเรียนรู้โดยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพครูโค้ชให้กับประเทศไทย

 

8-10 เมษายน 2567

 

#ศูนย์คุณธรรม 

#สถาบันโค้ชไทย

#สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

#สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

#โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

#จากครูสอนสู่ครูโค้ช

 

Visitors: 1,684,031