Coach Thai Channel 

 
                                 

                           ครูไทยหัวใจโค้ช                                               ครูไทยหัวใจโค้ช                                                     ครูไทยหัวใจโค้ช

            วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี 1/2                      วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง 1/2                                          ตรัง 2/2

 

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาการโค้ช โดยสถาบันโค้ชไทย
 

สถาบันโค้ชไทยมีความภาคภูมิใจในการนำเสนอหลักสูตรการโค้ชมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบอส 062-878-8103  LINE:@coach-thai

 

หลักสูตร Public ที่กำลังจะจัดขึ้น
 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม LINE : @coach-thai

หลักสูตรภายในองค์กร ( In-House Program )

 

เพื่อการนำเสนอหลักสูตร In-House ที่ดีและเหมาะสมที่สุดกับองค์กรของท่าน

กรุณาติดต่อ คุณกระถิน 062-878-8101 หรือ โค้ชนิกกี้ 062-878-8104

สื่อการเรียนรู้ของสถาบันโค้ชไทย

 

สถาบันโค้ชไทยมีความยินดีในการแบ่งปันสื่อการเรียนรู้ด้านการโค้ช เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสเข้า ถึงศาสตร์การโค้ช

โครงการจิตอาสา (Volunteer Projects)

 

Visitors: 54,467