ข้อมูลหลักสูตรและแพคเกจ

หลักสูตร Gallup Global Strengths Coach

(GGSC) รุ่น 24

 

 สถาบันโค้ชไทย จับมือ Gallup มุ่งมั่นตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการโค้ชจุดแข็ง

 

     “สถาบันโค้ชไทยซึ่งเป็นองค์กรมุ่งพัฒนาศักยภาพโค้ชชั้นนำของประเทศไทยมาตลอด 12 ปี มีโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการโค้ชจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ(International Coaching Federation-ICF) สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงผู้นำ และผู้บริหารในองค์กรในทุกภาคส่วนที่ได้ศึกษาศาสตร์การโค้ชในองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำและบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ"

 

ในโอกาสนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ได้ร่วมมือกับ Gallup, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้นำศาสตร์ด้านจุดแข็งระดับโลก

ที่เชี่ยวชาญด้านการใช้จุดแข็งพัฒนาบุคลากร ทีม และ องค์กร ทั้งในมิติงานและส่วนตัว รวมถึง

การบริหารผลการปฏิบัติงานภาวะผู้นำ ความผูกพันของพนักงาน และ วัฒนธรรมองค์กร 

                     

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 สถาบันโค้ชไทยได้รับเกียรติลงนามสัญญาความร่วมมือกับ Gallup, Inc.

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ร่วมกันยกระดับการโค้ชจุดแข็งในประเทศไทย ให้คนไทยได้รับประโยชน์จากการโค้ชด้วยศาสตร์จุดแข็ง 

ที่มีมาตรฐานระดับโลกรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งกระบวนการโค้ช และความเชี่ยวชาญศาสตร์จุดแข็งจาก Gallup”

 

 

หลักสูตร Gallup Global Strengths Coach (GGSC)

รุ่น 24 (ภาษาไทย)

 

***อย่าพลาดหลักสูตรการโค้ชจุดแข็งที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโลกในขณะนี้***

เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชสากลที่ได้การรับรองจากสหพันธ์การ

โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation - ICF) จำนวนการเรียนรู้  34.6 CCE

ด้วยเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากร ที่องค์กรชั้นนำระดับโลกยอมรับและเลือกใช้

 

มาร่วมกัน ก้าวสู้เส้นทางการเป็น “โค้ชจุดแข็งมืออาชีพที่ได้รับการรับรอง”

(Gallup Certified Strengths Coach) ในระดับสากลอย่างมีคุณภาพ

 กับ สถาบันโค้ชไทย โดยเป็นหนึ่งเดียวที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

จาก Gallup ผู้นำองค์ความรู้ด้านจุดแข็งโลก

CliftonStrengths 34 Theme

Definition Video

 

ผู้สร้างสัมพันธ์ (Relator)

นักกลยุทธ์ (Strategic)

 

ผู้สรรหาความเป็นเลิศ (Maximizer)

ผู้บรรลุเป้าหมาย (Achiever)

นักจัดการ (Arranger)

 

นักสื่อสาร (Communication)

นักริเริ่มทำงาน (Activator)

นักคิดสร้างสรรค์ (Ideation)

ผู้ใฝ่รู้ (Learner)

ผู้มีความรับผิดชอบ (Responsibility)

ผู้ไม่ทอดทิ้ง (Includer)

ผู้มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy)

นักสะสม (Input)

ผู้เข้าใจความเเตกต่าง (Indvidualization)

นักพัฒนา (Developer)

 

นักบัญชาการ (Command)

 

ผู้มองอนาคต (Futuristic)

 ผู้มีความเชื่อมั่น (Self-assurance)

ผู้ชนะใจ (Woo)

ผู้มองโลกในเเง่ดี (Positvity)

ผู้เห็นความเชื่อมโยง (Connectedness)

 

ผู้คำนึงถึงอดีต (Context)

ผู้มีความเชื่อ (Belief)

ผู้มีระเบียบวินัย (Discipline)

นักคิด (Intellection)

ผู้มีความยุติธรรม (Consistency)

นักวิเคราะห์ (Analytical)

 

นักเเข่งขัน (Competition)

ผู้มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

ผู้มีความกลมเกลียว (Harmony)

นักปรับปรุงแก้ไข (Restorative)

 

ผู้มีเป้าหมายชัดเจน (Focus)

 

ผู้เห็นความสำคัญ Significance

 

ผู้มีความละเอียดรอบคอบ (Deliberative)

 

 ทำเนียบโค้ชจุดแข็ง

Visitors: 1,686,386