ครูไทยหัวใจโค้ช

 

ครูไทยหัวใจโค้ช
โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา“สถาบันโค้ชไทย”

ร่วมกับ

“คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”

 

เปิดรับสมัครโค้ชไทยจิตอาสาร่วมอำนวยการเรียนรู้กิจกรรม "จากครูสอน...สู่ครูโค้ช"

สำหรับครู “โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

• เข้าใจนิยาม ความหมาย ความสำคัญ ของครูโค้ช
• ฝึกทักษะโค้ชสากลสำคัญของครูโค้ช
• เข้าใจหลักของการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning สู่กิจกรรมฐานสมรรถนะ

ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ปทุมธานีสมัครโค้ชจิตอาสาได้ที่
https://forms.gle/QcPVbx21btfFLQYd8

 

Visitors: 1,678,437