สมรรถนะหลักของ ICF

สมรรถนะหลักของการโค้ช 8 ประการ

เป็นหลักการพื้นฐานของการเป็นโค้ชตามหลักสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ

 

 

 

 

 

Visitors: 1,690,530