โค้ชคุณธรรม รุ่น 2

โครงการโค้ชคุณธรรม

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพให้บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้

และทักษะการโค้ชในระดับพื้นฐานเพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

การทำงานตามบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม

 

Visitors: 1,686,391