Leader as Coach Program

หลักสูตร "ผู้นำในบทบาทโค้ช" นี้ได้รับการรับรองประเภท Continuing Coaching Education (CCE) จากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation - ICF) โดยมีวัตถูประสงค์หลักเพื่อให้ผู้บริกหารหรือผู้จัดการสามารถใช้บทบาท "โค้ช" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจให้กับพนักงานหรือทีมงานเพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายงานและส่วนตัวอย่างมีความสุขสำเร็จ 

Leader as Coach เป็นหลักสูตร "โค้ชภาวะผู้นำ" (Leadership as Coach) ที่จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานได้เข้าใจความสำคัญของการโค้ชตามหลักสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation - ICF)  โดยสามารถนำไปใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรผ่านการพัฒนาภาวะผู้นำแบบโค้ชได้จริง 

จุดเด่นของหลักสูตรการโค้ชเพื่อภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Program Highlights)

 • ขยายความสามารถในการคิดในการคิดของผู้นำให้มีความคิดที่สร้างสรรค์และแตกต่าง (creativity and innovation)
 • เอื้ออำนวยให้ผู้นำในการเลือกหนทางที่ดีที่สุดที่จะสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน (motivation and inspriration)
 • ให้วิธีการให้พลังอำนาจ (empowerment) แก่พนักงานเพื่อสร้างความผูกพัน (engagement)
 • ให้แนวทางวิธีการพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ (effective communication)
 • สนับสนุนให้ผู้บริการเรียนรู้ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาขององค์กรอย่างสร้างสรรค์ (analytical skill / problem solving skill)
 • ช่วยให้เข้าใจบุคคล ทักษะความสามารถและผลการปฏิบัติงานที่จะช่วยสร้างทักษะความเป็นทักษะความเป็นผู้นำที่เอื้อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (understanding your people)

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ (Learning Objective)

 • พัฒนาความสามารถของผู้นำในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการปฏิบัตรงานของพนักงาน
 • เพิ่มความสามารถของผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถจูงใจผู้อื่นได้
 • ให้ทักษะแก่ผู้นำที่ที่จะช่วยให้ผู้อื่นเกิดปัญญา (insight) ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
 • เตรียมความพร้อมของผู้นำให้เป็นโค้ชที่มีประสิทธิผล
 • ผู้เข้าร่วมการอบรมจะเรียนรู้ทักษะการโค้ชและตั้งเป้าหมาย
 • สร้างระบบองค์กรที่สร้างวัฒนธรรมการโค้ช
 • ให้วิธีการที่จะสร้างการปฏิยัติและการวัดผลการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช

ผลที่จะได้รับ

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการโค้ชซึ่งจะสามารถนำไปใช้ได้ทันที
 • ช่วยขัดเกลาทักษะการพูด การถามคำถาม และการฟัง แก่ผู้เรียนที่ช่วยพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจจุดแข็งและเป้าหมายของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
 • ช่วยให้ผู้นำเข้าใจและเห็นคุณค่าพลังการโค้ชและการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดขึ้นในการทำงานทุกระดับ

วิธีการฝึกอบรม (Training Methods)
หลักสูตร Leader as Coach นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ผ่านวิธีการหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย วิดีโอ การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่มและการทบทวนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้จะมีการทบทวนและนำไปใช้ในสถานการณ์จริงภายในสภาพแวดล้อมในการทำงานจริงของผู้เรียน (บรรยายร้อยละ 30 ฝึกร้อยละ 70)

ระยะเวลา (Duration)
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2 วัน ซึ่งครอบคลุมถึงความรู้และฝึกฝนปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเป็นโค้ชผู้นำที่มีประสิทธิผลโดยสามารติดตามความก้าวหน้าและดูผลการประเมินความสามารถของผู้สัมมนาได้ด้วย

 

 

 

 

 

Visitors: 25,041