Thailand Coaching Forum

 

Thailand Coaching Forum 

      การเสวนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร 
ทั้งนี้ภายในงานยังมีวิทยากรหลากหลายท่านจากองค์กรระดับประเทศที่มาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการนำการโค้ชไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ให้เป็นองค์กรที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนจากพลังปัญญาของทุกคน 
โดยการจัดงานได้ความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โค้ชไทย คอร์ปอเรชั่น

 

       ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 ศูนย์ประชุม CP All Academy Conference Center อาคาร CP ALL Academy 
ธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้างาน

 

 

 

               

 

       

 

   

 

 

 

 

 

Visitors: 51,953