Creating a coaching culture

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับท่านที่มองหาวิธีการนำหลักการโค้ชไปปฏิบัติได้จริงในองค์กร เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดขึ้นได้
ในระดับกลุ่มหรือทีม และทั่วทั้งองค์กร หรือท่านที่อยากจะเรียนรู้วิธีการคิดริเริ่มใหม่ๆ ของยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและองค์กร
ผ่านการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชที่สามารถนำไปลงมือปฏิบัติได้จริง หรือท่านที่นำการโค้ชไปพัฒนาองค์กรแล้วในปัจุบัน แต่พบกับ
ความท้าทายต่างๆ มากมาย  เช่น

 

ขาดความเชื่อมั่น หรือการสนับสนุนที่มากเพียงพอจากผู้บริหารระดับสูงหรือทีมงานบริหาร 

และ มีความท้าทายในการเชื่อมโยงเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจได้จริง

ขาดความเข้าใจ ในการพัฒนาการโค้ชเข้ากับกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน

ก็ไม่แน่ใจว่าใครควรจะเป็นผู้นำการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช ในองค์กร

โค้ชแชมเปี้ยนที่ผ่านการฝึกอบรมการโค้ชไปแล้วอาจจะลาออก ขาดความมั่นใจ หรือ ขาดแรงบันดาลใจ

องค์กรมีการอบรมทักษะการโค้ชสำหรับผู้บริหารไปแล้วแต่ ไม่สามารถนำไปสู่การฝึกปฏิบัติจริง

เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำและบุคลากรได้อย่างเพียงพอ

ขาดแนวทาง การพัฒนาวัฒนธรรมการโค้ชในเชิงคุณภาพ

ไม่มีระบบการเฝ้าติดตาม  การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน การประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจน ภายใต้งบประมาณและทรัพยากร

ของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรที่มีจำกัด

 

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


ฝ่ายพัฒนาแผนธุรกิจหรือวางแผนกลยุทธ์


ผู้บริหารและเจ้าของกิจการ


ผู้นำและผู้จัดการ


เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ


ผู้สนใจเกี่ยวกับศาสตร์การโค้ชและการนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง


ผู้สนใจในการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมหลักสูตรนี้

 1. สามารถระบุได้ถึงความจำเป็นในการโค้ชภายในองค์กรของท่านและยังสร้างความตระหนักถึงทรัพยากรที่มีอยู่และช่องว่าง
  ในการพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมการโค้ช
 2. สามารถประเมินความพร้อมขององค์กรต่อการพัฒนาวัฒนธรรมการโค้ชและระดับความสามารถในการโค้ชของคนในองค์กร
 3. สามารถพัฒนายุทธศาสตร์การโค้ชที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของท่าน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร
 4. สามารถนำกรอบแนวคิดที่ชัดเจนมาปฏิบัติได้จริงตามยุทธศาสตร์การโค้ช
 5. ให้แหล่งข้อมูลอ้างอิงในด้านการพัฒนาการโค้ชที่น่าเชื่อถือ และสอดคล้องไปกับความต้องการขององค์กรของท่าน
 6. ให้แผนการพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับการสร้างโค้ชภายในองค์กรของท่านเอง
 7. ทำให้ท่านสามารถนำหลักการโค้ชไปใช้กับพนักงานทุกระดับชั้น ก่อเกิดการนำการโค้ชไปปฏิบัติได้จริงทั่วทั้งองค์กร
 8. สร้างให้องค์กรของท่านมีการใช้การโค้ชกลุ่มและทีมอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการโค้ชร่วมกัน
 9. สามารถจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์กรที่มีในปัจจุบันเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ในตอนท้ายของหลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรที่ง่ายและปฏิบัติได้จริงนี้ ท่านจะสามารถ

 ระบุความจำเป็นในการพัฒนาวัฒนธรรมการโค้ชภายในองค์กรของท่าน  

ใช้ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรได้อย่างคุ้มค่าและสร้างการพัฒนาทักษะภายในองค์กร


สร้างข้อกำหนดของการจัดทำการโค้ชแบบตัวต่อตัวหรือการโค้ชกลุ่มและทีม

ประเมินความสามารถในการโค้ชและความพร้อมสำหรับการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชภายในองค์กร


จัดตั้งการโค้ชกลุ่มและทีมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ


ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคนในองค์กร จนนำไปสู่การเพิ่มจำนวนของโครงการและโปรแกรมต่างๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรม
การโค้ชให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้อย่างมีพลัง

สร้างทีมงานและองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

เรียนรู้จากต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชภายในองค์กรและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติ

สร้างการเรียนรู้ทักษะการโค้ชร่วมกันตลอดชีวิตจาก Coach Community และโค้ชพี่เลี้ยงของ ICF

 

 

เนื้อหาในหลักสูตรการสัมมนา

หลักการพื้นฐาน (Foundations) : การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชคืออะไร

การวิเคราะห์และวินิจฉัยองค์กร (Analysis & Diagnosis) : การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชสำคัญสำหรับองค์กรหรือทีมงานจริงหรือ? อะไรคือผลกระทบในเชิงบวกที่ต้องทำก่อน?

การออกแบบวัฒนธรรมการโค้ช (Design) : การคิดเชื่อมโยงวัฒนธรรมการโค้ชเข้ากับ กลยุทธ์องค์กรได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

การพัฒนาวัฒนธรรมการโค้ช (Development) : รูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการหลักของ การสร้างวัฒนธรรมการโค้ช

การดำเนินการ (Implementation) : การวางแผนดำเนินงานการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช ในเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร

การเฝ้าติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring & Evaluation) : การสร้างระบบการ เฝ้าติดตามการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน การประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจนของการสร้างวัฒนธรรม การโค้ชในองค์กร

บทสรุป (Conclusion) : ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ความท้าทาย กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

 

รูปแบบการสัมมนา

การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วมแบบเวิร์คชอป จากการศึกษาแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจจริง การวินิจฉัยองค์กรและ
การวางแผนสำหรับโครงการต่างๆ ในองค์กรได้เอง สำหรับการออกแบบการเรียนรู้แบบยึดหยุ่นตามสไตล์การเรียนรู้และบริบทองค์กร
ของผู้เรียนโดยตรง

 

ประวัติวิทยากร: อ.สุนทรีย์ จันทร์เงิน (โค้ชส้ม) 

 

วัน-เวลาฝึกอบรม  30-31 มีนาคม  2562

 

ราคาหลักสูตร  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคา Early Bird  = 15,000  บาท (เมื่อลงทะเบียน และ ชำระภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2562 )

ราคา Standard   = 20,000  บาท (เมื่อลงทะเบียน และ ชำระตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2562)

  

Link ลงทะเบียน:  https://goo.gl/forms/Q4IJ6IAM8SCbc7O52 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณบอส 062-878-8103, satak@coachthai.com 

คุณสมาย 062-878-8102, support@coachthai.com 

หรือที่ LINE AD: @coach-thai 

 

#เรียนโค้ชที่ไหนดี #สถาบันโค้ชไทย #การสร้างวัฒนธรรมการโค้ช 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 21,476