Professional Coaching Certification Program

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  

องค์กรที่ต้องการเติบโตแบบยั่งยืน ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ มีความผันผวนสูง

ฝ่ายบุคคลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และ สร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement)

ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพสูงสุ

ท่านที่สนใจในการช่วยเหลือผู้อื่นแบบที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

ท่านที่ต้องการประกอบอาชีพ โค้ชธุรกิจ (Business Coaching) โค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) โค้ชชีวิต (Life Coaching) 

ท่านที่สนใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 

ท่านที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน และกำลังหาทางออกอย่างมีระบบและหลักการ

Visitors: 54,463