Potential U

Potential U

 

 

ในโลกที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนสูง การพัฒนาศักยภาพตนเองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงมีความยินดีขอเชิญชวนองค์กรทุกภาคส่วนและผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของบุคลากรไทยในหลักสูตร “Potential U” ซึ่งเป็นโครงการที่จะสนับสนุนการพัฒนาตนเองให้สามารถนำเอาศักยภาพที่มีอยู่ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการนี้เสมือนกับแหล่งความรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศไทยมาสู่ภาคปฏิบัติ

 

 

กำหนดการเดือนมกราคม

 

Visitors: 72,342