Leader as Coach

Leader as Coach

หลักสูตร “ผู้นำในบทบาทโค้ช” นี้ได้รับการรับรองประเภท Continuing Coaching Education (CCE) จากสหพันธ์ โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation - ICF) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถใช้บทบาท “โค้ช” เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้กับพนักงานและทีมงานเพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายงานและส่วนตัวอย่างมีความสุขความสำเร็จ

 

 

 Leader as Coach เป็นหลักสูตร “การโค้ชภาวะผู้นำ ” (Leadership Coaching) ที่จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ หัวหน้างานได้เข้าใจความสำคัญของการโค้ช ตามหลักสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation - ICF) โดยสามารถนำไปใช้ในสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรผ่านการพัฒนาภาวะผู้นำแบบโค้ชได้จริง

ผู้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ รูปแบบ ทักษะ และกระบวนการโค้ชที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถ “ข้ามพ้นจากปัญหา มุ่งไปสู่ปัญญา” และเกิดแรงจูงใจให้เกิดการลงมือทำ ซึ่งจะพัฒนากลายเป็นพฤติกรรมใหม่ตามที่ต้องการในที่สุด นอกจากนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้การนำทักษะการโค้ชไปใช้ในองค์กรกับทีมงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมการโค้ช (coaching culture) อย่างแท้จริง

หลักสูตร “ผู้นำ ในบทบาทโค้ช” นี้จะเน้นกระบวนการเสริมสร้างการพัฒนาความสามารถของผู้นำในการบรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาวขององค์กร โดยใช้การโค้ชทีมงานแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มตามระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยจะปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามที่ผู้รับการโค้ชต้องการเป็นสำคัญ แต่เดิมหลักสูตรการโค้ชภาวะผู้นำนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของผู้จัดการที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารงาน ในปัจจุบันการโค้ชภาวะผู้นำถูกนำมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้นำในทุกระดับ

การโค้ชภาวะผู้นำจะช่วยให้องค์กรเติบโตและเพิ่มผู้นำในหลายระดับขององค์กร สนับสนุนผู้นำ ที่ต้องการประสบความสำเร็จและ วางตัวผู้นำในอนาคตขององค์กรซึ่งต้องการการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้เฉียบคมและสามารถวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากรได้

ผู้บริหารที่จะเข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้วิธีการนำเอาทักษะการโค้ชไปใช้ในการสถานการณ์จริงในที่ทำงาน เช่น การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การให้ข้อมูลป้อนกลับ การพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เน้นการใช้จุดแข็ง การโค้ชทีมที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจของผู้เข้าร่วม และการส่งเสริมการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงบวกและมุ่งหาทางออก

หลักสูตรนี้เน้นการฝึกปฏิบัติจึงมั่นใจได้ว่าทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ จะถูกนำไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการทำงานได้ทันที ผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้ อภิปรายและค้นหากลยุทธ์และแบบแผนที่จะเชื่อมโยงทักษะการโค้ชและแนวคิดต่างๆ เข้าด้วยกันตลอดระยะเวลาอบรมเพื่อที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการโค้ชอย่างลึกซึ้งและนำการโค้ชไปใช้ในการพัฒนาเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ (Learning Objective)

• พัฒนาความสามารถของผู้นำในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

• เพิ่มความสามารถของผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถจูงใจผู้อื่นได้

• ให้ทักษะแก่ผู้นำที่จะช่วยให้ผู้อื่นเกิดปัญญา (insight) ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

• เตรียมความพร้อมของผู้นำให้เป็นโค้ชที่มีประสิทธิผล

• ผู้เข้าร่วมการอบรมจะเรียนรู้ทักษะการโค้ชและตั้งเป้าหมาย

• สร้างระบบองค์กรที่ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช

• ให้วิธีการที่จะสร้างการปฏิบัติและการวัดผลการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช

วิธีการฝึกอบรม (Training Methods)

หลักสูตร Leader as Coach นำ เสนอแนวคิดใหม่ๆ ผ่านวิธีการหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายในห้องเรียน การบรรยายผ่านสื่อออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่มและการทบทวนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้จะมีการทบทวนและนำ ไป ใช้ในสถานการณ์จริงภายในสภาวะแวดล้อมในการทำงานจริงของผู้เรียน

ระยะเวลา (Duration)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2+1 วัน  เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่มและการทบทวนการเรียนรู้ ซึ่งความรู้และการฝึกฝนปฏิบัตินี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเป็นโค้ชผู้นำ ที่ มีประสิทธิผล โดยอาจารย์ผู้สอนและทีมวิชาการจะติดตามความก้าวหน้าและดูผลการประเมินความสามารถของผู้เข้าสัมมนาตลอดโครงการ

 

บรรยากาศการเรียนรู้หลักสูตร Leader as Coach - Autoliv

 

Visitors: 103,939