Leader as Coach


Leader as Coach
Using The Coaching Game©
ผู้นำในบทบาทโค้ช ด้วยบอร์ดเกมการโค้ช

 

          หลักสูตร “ผู้นำในบทบาทโค้ช” นี้ได้รับการรับรองประเภท Continuing Coaching Education (CCE) จาก

สหพันธ์ โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation - ICF) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้บริหารและ

ผู้จัดการ สามารถใช้บทบาท “โค้ช” เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้กับพนักงานและทีมงาน

เพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายงานและส่วนตัวอย่างมีความสุขความสำเร็จ

 

 

            Leader as Coach เป็นหลักสูตร “การโค้ชภาวะผู้นำ ” (Leadership Coaching)

ที่จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ หัวหน้างานได้เข้าใจความสำคัญของการโค้ช

ตามหลัก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation - ICF)

โดยสามารถนำไปใช้ในสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร

ผ่านการพัฒนาภาวะผู้นำแบบโค้ชได้จริง

         

ผู้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ รูปแบบ ทักษะ และกระบวนการโค้ชที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญ

ในการช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถ “ข้ามพ้นจากปัญหา มุ่งไปสู่ปัญญา” และเกิดแรงจูงใจให้เกิดการลงมือทำ

ซึ่งจะพัฒนากลายเป็นพฤติกรรมใหม่ตามที่ต้องการในที่สุด นอกจากนี้ผู้เข้าสัมมนาจะ

ได้เรียนรู้การนำทักษะการโค้ชไปใช้ในองค์กรกับทีมงาน

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ วัฒนธรรมการโค้ช (coaching culture) อย่างแท้จริง

         

หลักสูตร “ผู้นำ ในบทบาทโค้ช” นี้จะเน้นกระบวนการเสริมสร้างการพัฒนาความสามารถ

ของผู้นำในการบรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาวขององค์กร โดยใช้การโค้ชทีมงานแบบตัวต่อตัวและ

แบบกลุ่มตามระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยจะปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

และตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามที่ผู้รับการโค้ชต้องการเป็นสำคัญ

แต่เดิมหลักสูตรการโค้ชภาวะผู้นำนั้นมีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของผู้จัดการที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารงาน

ในปัจจุบันการโค้ชภาวะผู้นำถูกนำมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้นำในทุกระดับ

          การโค้ชภาวะผู้นำจะช่วยให้องค์กรเติบโตและเพิ่มผู้นำในหลายระดับขององค์กร สนับสนุนผู้นำ

ที่ต้องการประสบความสำเร็จและ วางตัวผู้นำในอนาคตขององค์กรซึ่งต้องการการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

ให้เฉียบคมและสามารถวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากรได้

          ผู้บริหารที่จะเข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้วิธีการนำเอาทักษะการโค้ชไปใช้ในการสถานการณ์จริงในที่ทำงาน

เช่น การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การให้ข้อมูลป้อนกลับ การพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เน้นการใช้จุดแข็ง

การโค้ชทีมที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจของผู้เข้าร่วม

และการส่งเสริมการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงบวกและมุ่งหาทางออก

          หลักสูตรนี้เน้นการฝึกปฏิบัติจึงมั่นใจได้ว่าทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ

จะถูกนำไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการทำงานได้ทันที

ผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้ อภิปรายและค้นหากลยุทธ์และแบบแผนที่จะเชื่อมโยงทักษะการโค้ชและแนวคิดต่างๆ

เข้าด้วยกันตลอดระยะเวลาอบรมเพื่อที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการโค้ชอย่างลึกซึ้ง

และนำการโค้ชไปใช้ในการพัฒนาเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป


          รวมถึงการการใช้เครื่อง การโค้ช The Coaching Game© บอร์ดเกมการโค้ชครั้งแรกของโลก

 ที่เป็นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ (Board Game for Learning) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกระบวนการโค้ช

ตามหลัก GROW Model แต่ละบอร์ดออกแบบมา ใช้ประกอบการโค้ช และ การ Facilitation ในทีมได้เป็นอย่างดี

 

จุดเด่นของหลักสูตรการโค้ชเพื่อภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

(Program Highlights)

* ขยายความสามารถในการคิดของผู้นำให้สามารถคิดสร้างสรรค์และแตกต่าง (creativity and innovation)

* เอื้ออำนาจให้ผู้นำในการเลือกหนทางที่ดีที่สุดที่จะสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน

(motivation and inspiration)

* ให้วิธีการให้พลังอำนาจ (empowerment) แก่พนักงานเพื่อสร้างความผูกพัน (engagement)

* ให้แนวทางการพัฒนาวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ (effective communication)

* สนับสนุนให้ผู้บริหารเรียนรู้ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาขององค์กรอย่างสร้างสรรค์

(analytical skills / problem solving skills)

* ช่วยให้เข้าใจบุคคล ทักษะความสามารถและผลการปฏิบัติงานที่จะช่วยสร้างทักษะความเป็นผู้นำที่เอื้อ

ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (understanding your people)

 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ (Learning Objective)

• พัฒนาความสามารถของผู้นำในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

• เพิ่มความสามารถของผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถจูงใจผู้อื่นได้

• ให้ทักษะแก่ผู้นำที่จะช่วยให้ผู้อื่นเกิดปัญญา (insight) ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

• เตรียมความพร้อมของผู้นำให้เป็นโค้ชที่มีประสิทธิผล

• ผู้เข้าร่วมการอบรมจะเรียนรู้ทักษะการโค้ชและตั้งเป้าหมาย

• สร้างระบบองค์กรที่ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช

• ให้วิธีการที่จะสร้างการปฏิบัติและการวัดผลการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช

วิธีการฝึกอบรม (Training Methods)

หลักสูตร Leader as Coach นำ เสนอแนวคิดใหม่ๆ ผ่านวิธีการหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายในห้องเรียน

การบรรยายผ่านสื่อออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่มและการทบทวนการเรียนรู้

โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้จะมีการทบทวนและ

นำไปใช้ในสถานการณ์จริงภายในสภาวะแวดล้อมในการทำงานจริงของผู้เรียน

 

 

ระยะเวลา (Duration)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2+1 วัน  เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่มและการทบทวนการเรียนรู้

ซึ่งความรู้และการฝึกฝนปฏิบัตินี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเป็นโค้ชผู้นำ ที่ มีประสิทธิผล โดยอาจารย์ผู้สอนและ

ทีมวิชาการจะติดตามความก้าวหน้าและดูผลการประเมินความสามารถของผู้เข้าสัมมนาตลอดโครงการ

 


บรรยากาศการเรียนรู้หลักสูตร

Leader as Coach - Autoliv

 

 

 

Visitors: 652,397