Coaching Skills for High Performance Leadership

 
 
ทักษะการโค้ช สำหรับ "ผู้จัดการ" และ "ผู้นำ" เพื่อผลการปฏิบัติงานและภาวะผู้นำความเป็นเลิศ
Coaching Skills for High Performance Leadership
 
 
 
 

หลักสูตรระยะสั้น เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพของ "ผู้จัดการ" และ "ผู้นำ" 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในบทบาท “โค้ช”

 

หลักสูตรที่เน้นกระบวนการเสริมสร้างการพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้นำ เพื่อได้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและยาว โดยผู้เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ ความหมาย รูปแบบ ทักษะ ไปจนถึงกระบวนการการโค้ช ซึ่งจะสามารถทำให้พนักงานในองค์กรเกิดแรงจูงใจในการลงมือทำ 

จนนำไปสู่การพัฒนาเป็น “พฤติกรรมใหม่” จากนั้นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่ดี จะทำให้เกิดผลลัพธ์กับการทำงานของพนักงานในองค์กร

 

สถาบันโค้ชไทยมองเห็นความสำคัญในด้านพฤติกรรมและจิตใจ จึงได้คิดค้นหลักสูตร Coaching Skills for High Performance Leadership 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ (Learning Objective)

 

• พัฒนาความสามารถของผู้นำในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

• เพิ่มความสามารถของผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถจูงใจผู้อื่นได้

• ให้ทักษะแก่ผู้นำที่จะช่วยให้ผู้อื่นเกิดปัญญา (insight) ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

• เตรียมความพร้อมของผู้นำให้เป็นโค้ชที่มีประสิทธิผล

• ผู้เข้าร่วมการอบรมจะเรียนรู้ทักษะการโค้ชและตั้งเป้าหมาย

• สร้างระบบองค์กรที่ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช

• ให้วิธีการที่จะสร้างการปฏิบัติและการวัดผลการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช

กำหนดการเรียนรู้หลักสูตรทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำเเละผู้จัดการ

Coaching Skills for High Performance Leadership 

 

การเรียนรู้แบบ  Online ผ่าน Zoom meeting
 
 
 วันอังคาร ที่    23 เมษายน 2567

 วันอังคาร ที่    30 เมษายน  2567

  วันอังคาร ที่    7 พฤษภาคม 2567

    วันอังคาร ที่    14 พฤษภาคม 2567 

 

เวลา 19:00-21:00 น.
 
 
 
สนใจเข้าร่วมการเรียนรู้  
 
 

 

 

Visitors: 1,684,037