Executive Coaching Service


Executive Coaching Service

การโค้ชผู้บริหารโดยโค้ชมืออาชีพที่ได้การรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ 

ผู้บริหาร (Executives) ประสบความสำเร็จในสายงาน และอาชีพของตนจนเลื่อนระดับขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูง
แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ปราศจากปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน ท่านเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือจากโค้ชเช่นคนอื่น 
สถาบันโค้ชไทยขอนำเสนอบริการการโค้ชผู้บริหาร ที่จะช่วยท่านก้าวข้ามปัญหาพัฒนาสู่ปัญญาได้
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 1,686,389