Statement on Ethics Integrity Transparency

 

Thailand Coaching Institute / International Coaching Mastery

 

  

Statement on Ethics, Integrity, Transparency

 

 

  As an ICF Accredited provider, our organization adheres to and emphasizes the International Coaching Federation Code of Ethics.

The ICF Code of ethics describes the ICF core values, ethical principles, and standards of behavior for all ICF professionals.

Meeting these ethical standards of behavior is the first of the ICF core coaching competencies.

You can read more about the ICF Code of Ethics here

 

Additionally, The Thailand Coaching Institute / International Coaching Mastery commits to acting with integrity and transparency. We hold ourselves and our participants to the highest level of integrity and strive to be as transparent as possible by explicitly stating measures being taken to provide programs in an ethical manner. We do not believe in using manipulative or dishonest sales tactics and strive to provide a safe and ethical sales process. Further, we work to provide fair and equitable pricing for all programs to ensure access and quality of coaching education. 

 

 

ปฏิญญาทางจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส

 

   ในฐานะผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ICF  องค์กรของเรายึดมั่นและมุ่งเน้นหลักจรรยาบรรณของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ

หลักจริยธรรมของ ICF ที่บ่งบอกถึงค่านิยม หลักจริยธรรม และมาตรฐานความประพฤติของโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองทั้งหมดจาก ICF

การปฏิบัติตามมาตรฐานความประพฤติตามหลักจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกของสมรรถนะหลักของการโค้ช

 สามารถศึกษาหลักจรยธรรมของ ICF เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

     นอกจากนี้ สถาบันโค้ชไทยยืนหยัดในความซื่อสัตย์และความโปร่งใส สถาบันและคณะยึดมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ระดับสูงสุด และมานะในความโปร่งใสอย่างสุดความสามารถ

โดยระบุมาตรการอย่างละเอียดเพื่อสร้างหลักสูตรอย่างมีจริยธรรม ทางสถาบันไม่สนับสนุนการใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือกลยุทธ์การขายที่ไม่ซื่อตรง  และมุ่งมั่นในการอำนวยกระบวนการ

ขายตามหลักจริยธรรม ยิ่งไปกว่านั้นสถาบันโค้ชไทยยังจัดสรรราคาหลักสูตรการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรมในทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้การโค้ชที่มีคุณภาพได้ 

 

Visitors: 661,508