โค้ชคุณธรรม รุ่นที่ 3

โค้ชคุณธรรม รุ่นที่ 3

 

 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะโค้ชคุณธรรม รุ่น 3

เปิดรับสมัครโค้ชไทยจิตอาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ กระบวนการ และเครื่องมือสำคัญของการโค้ช

2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมด้วยกระบวนการโค้ช

3.เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์สมรรถนะการโค้ชสู่
การส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม

***เริ่มการโค้ชประมาณเดือน เมษายน - พฤษภาคม***

สมัครโค้ชจิตอาสาได้ที่ link
https://forms.gle/PWkiLr9zVmhn6gAx8

Visitors: 1,686,384