การโค้ชเพื่อผลงานที่ดีกว่าด้วยบอร์ดเกม รุ่น 2

 

 

 

 

 

การโค้ชเพื่อผลงานที่ดีกว่าด้วยบอร์ดเกม รุ่น 2 

"สถาบันโค้ชไทย" ร่วมกับ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" และ “KX Build”

(Coaching for Better Performance Using Board Game) รุ่น 2

**สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น**

• กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมอุดมปัญญา •

เรียนเชิญร่วมเรียนรู้จำนวนจำกัดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีความยินดีเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ "การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงานด้วยบอร์ดเกม" (Coaching for Better Performance Using Board Game)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับ

การโค้ชสากลเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)

ตามหลักของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF) ด้วยเครื่องมือบอร์ดเกมการโค้ช (The Coaching Game) อันทรงพลัง

 การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Coaching for Performance) เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ

สำหรับเสริมศักยภาพของบุคลากร ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการทำงานและผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพราะเป็นวิธีที่สามารถพัฒนาพนักงานได้อย่างครอบคลุม ตรงประเด็นทั้งพฤติกรรมภายในและภายนอก

อันนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง “หัวหน้างานในบทบาทโค้ช” และ “ผู้ใต้บังคับบัญชาในบทบาทผู้รับการโค้ช

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัด 3 ชั่วโมงที่ออกแบบมาเพื่อนำท่านสู่โลกแห่งการโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงานด้วยบอร์ดเกม

โดยมุ่งเน้นไปยังทักษะที่จำเป็น เช่น การเข้าใจบทบาทของโค้ช การฟังเชิงรุก การถามทรงพลัง

การให้ข้อมูลป้อนกลับ การตั้งเป้าหมาย และรูปแบบการโค้ชแบบ GROW

อำนวยการเรียนรู้โดย ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย และ ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์

 ในวัน อาทิตย์ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-16.30น.

 สถานที่ XCITE SPACE ชั้น 17 อาคาร Knowledge Exchange for Innovation

( อาคารติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี )

 

ท่านที่สนใจสามารถจองที่นั่งและลงทะเบียน

https://forms.gle/2MPzg7VqJYKFNqko6

Visitors: 1,673,227