Why We Are a Coach Training Provider

 

Thailand Coaching Institute / International Coaching Mastery

 

Why We Are a Coach Training Provider

     The Thailand Coaching Institute / International Coaching Mastery believes in the necessity of coaching to transform people,

 organizations, and the world.  All administration, trainers, and staff believe in the power of coaching and realize the importance it has

 to helping people to communicate better, in order to understand and see the importance of developing potential in all people of all diversity.  

 

     The Thailand Coaching Institute / International Coaching Mastery not only offers the highest quality of coaching training programs,

 but also is deeply invested in the Thai community, including working with the military, Buddhist organizations, universities, at-risk youth centers,

 retirement agencies, teachers organizations, and many others throughout Thailand on a pro bono basis to promote the power of coaching to create positive

 and solutions-focused change.

 

     The Thailand Coaching Institute / International Coaching Mastery is proud to be serving the Thai community at large

 and to be associated with the International Coaching Federation to provide the highest quality of coach training,

 

 

เหตุผลที่สถาบันโค้ชไทยเป็นผู้จัดสรรการฝึกอบรมโค้ช

 

     สถาบันโค้ชไทยเชื่อว่าการโค้ชมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร ไปจนถึงระดับโลก ฝ่ายบริหาร วิทยากรและพนักงาน

ต่างก็เชื่อมั่นในพลังแห่งการโค้ช และตระหนักถึงความสำคัญของการโค้ช ซึ่งการโค้ชมีส่วนช่วยให้ผู้คนพัฒนาความสามารถทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได้

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้คนที่มีความหลากหลาย 

 

     สถาบันโค้ชไทยไม่เพียงแต่จัดสรรหลักสูตรการฝึกอบรมการโค้ชที่มีคุณภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ยังลงทุนลงแรงในประชาคมไทยต่างๆ

 เช่น กองทัพ องค์กรพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย ศูนย์เยาวชน หน่วยงานเกษียณอายุ องค์กรครู และองค์กรอื่นๆ ที่ไม่แสวงผลกำไรทั้งหมดในประเทศไทย

 เพื่อยกระดับพลังแห่งการโค้ชในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และการมุ่งเน้นการแก้ปัญหา

 

     สถาบันโค้ชไทยภาคภูมิใจที่ได้ให้บริการสมาคมไทยในวงกว้าง และร่วมมือกับสหพันธ์การโค้ชนานาชาติในการจัดสรรการฝึกอบรมการโค้ชการเป็นพี่เลี้ยง

 และการให้บริการโค้ชที่มีคุณภาพสูงสุด

Visitors: 1,684,019