Search Inside Yourself (SIY)

 

สัมภาษณ์พิเศษ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ 

เกี่ยวกับหลักสูตร Search Inside Yourself

 ผลตอบรับจากผู้เข้าเรียนหลักสูตร SIY กว่า 300 คนแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง

  

 

 

 

Visitors: 25,043