ประโยชน์ของการโค้ช

ประโยชน์ของการโค้ช (Benefits of Coaching) 

ข้อมูลจากผลสำรวจของ ICF Global Coaching Client ในปี 2009 พบว่าโดยภาพรวมแล้วผู้รับการโค้ชกว่า 99% พึงพอใจ
ในประสบการณ์ที่ได้รับจากการโค้ชประโยชน์การโค้ชแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

Visitors: 1,684,033