ICF: สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ

" ICF คืออะไร? "

ICF ย่อมาจาก International Coaching Federation หรือ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ

เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะของสถาบันด้านการโค้ชทั่วโลก

                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Visitors: 1,686,392