Manager as Coach

Manager as Coach

หลักสูตร “ผู้จัดการในบทบาทโค้ช” นี้ได้รับการรับรองประเภท Continuing Coaching Education (CCE) จากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation - ICF) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หัวหน้างานและผู้จัดการสามารถใช้บทบาท “โค้ช” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและทีมงาน โดยเป็นไปตามระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร

 

 

Manager as Coach เป็นหลักสูตรสำ หรับหัวหน้างานและผู้จัดการที่ต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพผลปฏิบัติการของทีมงานและสมาชิกแต่ละบุคคลในทีมงาน

ผู้เข้าสัมมนาจะได้เข้าใจความสำ คัญของการโค้ชตามหลักสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation - ICF) และเรียนรู้ทักษะการโค้ชซึ่งเป็นเครื่องมือ สำ คัญที่ช่วยให้พนักงานสามารถ “ข้ามพ้นปัญหา มุ่งไปสู่ปัญญา” และเกิดแรงกระตุ้น ให้เกิดการลงมือทำ ซึ่งจะพัฒนากลายเป็นนิสัยใหม่ในท้ายที่สุด นอกจากนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้การนำ ทักษะการโค้ชไปใช้ในองค์กรกับทีมงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมการโค้ช (coaching culture) อย่างแท้จริง

การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง (Coaching for High Performance) เป็นกระบวนการที่โค้ชเป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนา ด้านการตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานของผู้รับการโค้ชเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับผลการทำงานของตน นอกจากนั้นยังช่วยให้พนักงานเพิ่มความสามารถในการทำงานและก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

 

ปัญหาในการปฏิบัติงานเกิดจากสาเหตุหลัก 4 ประการ คือ

 

• ความรู้และทักษะ (Knowledge Skills)

• กระบวนการ (Process)

• ทรัพยากรต่างๆ (Resources)

• แรงกระตุ้นหรือวัฒนธรรม (Motivation or Culture)

 

ผู้เข้าสัมมนาหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้การนำเอาทักษะการโค้ชไปใช้ในการสถานการณ์จริงในที่ทำงาน เช่น การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การให้ข้อมูลป้อนกลับ การจัดอบรมทักษะต่างๆ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้เน้นการฝึกปฏิบัติจึงมั่นใจได้ว่าทฤษฎี และแนวคิดต่างๆ จะถูกนำไปปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการทำงานได้ทันที นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ อภิปรายและค้นหากลยุทธ์และแบบแผนที่จะเชื่อมโยงทักษะการโค้ชและแนวคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน ตลอดระยะเวลาอบรมทั้งสองวันเพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้อย่างลึกซึ้งและพัฒนาการโค้ชเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป

 

จุดเด่นของหลักสูตร (Program Highlights)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

• เพิ่มความสามารถของหัวหน้างานและผู้จัดการในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานและทักษะด้านต่างๆ ของพนักงาน

• เพิ่มความสามารถของหัวหน้างานและผู้จัดการในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถจูงใจผู้อื่นได้

• ให้ทักษะที่สำ คัญแก่หัวหน้างานและผู้จัดการที่จะช่วยให้ผู้ร่วมงานเกิดปัญญา (insight) ได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยตั้งเป้าหมาย ที่เป็นบวกและมุ่งสู่อนาคต

• เตรียมความพร้อมของพนักงานให้เป็นโค้ชที่มีประสิทธิผล

• ให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่จะได้ประสบการณ์ในการรับการโค้ชและสร้างเป้าหมายใหม่ๆ

วิธีการฝึกอบรม (Training Methods)

หลักสูตร Manager as Coach นำ เสนอแนวคิดใหม่ๆ ผ่านวิธีการหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย วิดีโอ การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่มและการทบทวนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้เชิงรุก และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงภายในสภาวะแวดล้อมในการทำงานจริงของผู้เรียน (บรรยายร้อยละ 30 ฝึกร้อยละ 70)

 

ระยะเวลา (Duration)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2+1 วัน ซึ่งครอบคลุมถึงความรู้และการฝึกฝนปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเป็นโค้ชหัวหน้างานและผู้จัดการที่มีประสิทธิผล โดยสามารถติดตามความก้าวหน้าและดูผลประเมินความสามารถของผู้เข้าสัมมนาได้ด้วย

 

 

บรรยากาศการเรียนรู้หลักสูตร Manager as Coach - ขอนแก่นบริวเวอรี่

 

Visitors: 103,934