Manager as Coach Using the Coaching Game

 Manager as Coach Using The Coaching Game© 

ผู้จัดการในบทบาทโค้ช ด้วยบอร์ดเกมการโค้ช

หลักสูตร “ผู้จัดการในบทบาทโค้ช” นี้ได้รับการรับรองประเภท Continuing Coaching Education (CCE) 

จาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation - ICF) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หัวหน้างาน

และผู้จัดการสามารถใช้บทบาท “โค้ช” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและทีมงาน

โดยเป็นไปตามระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร

 

 

 เป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการที่ต้องการ

เพิ่มประสิทธิภาพผลปฏิบัติการของทีมงานและสมาชิกแต่ละบุคคลในทีมงาน

 ผู้เข้าสัมมนาจะได้เข้าใจความสำคัญของการโค้ช

ตามหลัก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ(International Coach Federation - ICF)

และเรียนรู้ทักษะการโค้ชซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้พนักงานสามารถ “ข้ามพ้นปัญหา มุ่งไปสู่ปัญญา”

และเกิดแรงกระตุ้น ให้เกิดการลงมือทำ ซึ่งจะพัฒนากลายเป็นนิสัยใหม่ในท้ายที่สุด

นอกจากนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้การนำ ทักษะการโค้ชไปใช้ในองค์กรกับทีมงาน

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ วัฒนธรรมการโค้ช (coaching culture) อย่างแท้จริง

 

การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง (Coaching for High Performance)

เป็นกระบวนการที่โค้ชเป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนา ด้านการตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

ของผู้รับการโค้ชเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับผลการทำงานของตน

นอกจากนั้นยังช่วยให้พนักงานเพิ่มความสามารถในการทำงานและก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ

เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

 

ปัญหาในการปฏิบัติงานเกิดจากสาเหตุหลัก 4 ประการ คือ

• ความรู้และทักษะ (Knowledge Skills)

• กระบวนการ (Process)

• ทรัพยากรต่างๆ (Resources)

• แรงกระตุ้นหรือวัฒนธรรม (Motivation or Culture)

 

          ผู้เข้าสัมมนาหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้การนำเอาทักษะการโค้ชไปใช้ในการสถานการณ์จริงในที่ทำงาน

เช่น การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การให้ข้อมูลป้อนกลับ การจัดอบรมทักษะต่างๆ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักสูตรนี้เน้นการฝึกปฏิบัติจึงมั่นใจได้ว่าทฤษฎี และแนวคิดต่างๆ

จะถูกนำไปปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการทำงานได้ทันที

นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ อภิปรายและค้นหากลยุทธ์และแบบแผนที่จะเชื่อมโยงทักษะการโค้ชและ

แนวคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน ตลอดระยะเวลาอบรมทั้งสองวันเพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้อย่างลึกซึ้ง

และพัฒนาการโค้ชเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไปรวมถึง การใช้เครื่องมือการโค้ช The Coaching Game© บอร์ดเกมการโค้ชครั้งแรกของโลก

 ที่เป็นอบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ (Board Game for Learning) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกระบวนการโค้ชตาม

หลัก GROW Model แต่ละบอร์ดออกแบบมา ใช้ประกอบการโค้ช และการ Facilitation ในทีมได้เป็นอย่างดี

 โดยเป็นไปตามระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร
 

 จุดเด่นของหลักสูตร (Program Highlights)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

• เพิ่มความสามารถของหัวหน้างานและผู้จัดการในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานและทักษะด้านต่างๆ ของพนักงาน

• เพิ่มความสามารถของหัวหน้างานและผู้จัดการในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถจูงใจผู้อื่นได้

• ให้ทักษะที่สำ คัญแก่หัวหน้างานและผู้จัดการที่จะช่วยให้ผู้ร่วมงานเกิดปัญญา (insight) ได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยตั้งเป้าหมาย ที่เป็นบวกและมุ่งสู่อนาคต

• เตรียมความพร้อมของพนักงานให้เป็นโค้ชที่มีประสิทธิผล

• ให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่จะได้ประสบการณ์ในการรับการโค้ชและสร้างเป้าหมายใหม่ๆ

 

วิธีการฝึกอบรม (Training Methods)

หลักสูตร Manager as Coach นำ เสนอแนวคิดใหม่ๆ ผ่านวิธีการหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย วิดีโอ

การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่มและการทบทวนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้เชิงรุก

และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงภายในสภาวะแวดล้อมในการทำงานจริงของผู้เรียน

(บรรยายร้อยละ 30 ฝึกร้อยละ 70)

 

ระยะเวลา (Duration)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2+1 วัน ซึ่งครอบคลุมถึงความรู้และการฝึกฝนปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ

และเป็นโค้ชหัวหน้างานและผู้จัดการที่มีประสิทธิผล โดยสามารถติดตามความก้าวหน้าและ

ดูผลประเมินความสามารถของผู้เข้าสัมมนาได้ด้วย

 

 

 

บรรยากาศการเรียนรู้

หลักสูตร Manager as Coach - ขอนแก่นบริวเวอรี่

 

 

 

Visitors: 1,690,529